ફોટો કલેક્સનકૃષ્ણશંકર શાસ્ત્રી સાથે 


Dongreji maharaj with cow in background
Jagannath Mahadev-Chhota Udaipur

Dongreji Maharaj With Devshanker Bapa & Rang Avdhutji
Photo-Courtesy-By Hitenbhai Panchal-6-22-17
Photo Courtesy By
Hitenbhai Panchal
Hand writings of Maharaj

નોધ-મોટા ભાગના ફોટા શ્રી હિતેનભાઈ પંચાલે આપ્યા છે.અને કેટલાક ફોટા ઈન્ટરનેટ પર થી લીધા છે