મહારાજના હસ્તાક્ષર


સૌજન્ય--ભાનુપ્રસાદભાઈ પટેલ  -યુ એસ.એ.